Jak samodzielnie przeprowadzić szkolny projekt uczniowski?

Program edukacji ekologicznej Centrum Edukacji Obywatelskiej „Zgodnie z Naturą” dobiegł końca w 2017 roku. Działania edukacyjne były skierowane do szkół podstawowych (klas 4-6) oraz gimnazjalnych, znajdujących się w rejonach, w których występują różne formy ochrony obszarowej, głównie Natura 2000. Wraz ze szkołami z całej Polski promowaliśmy aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, łamią stereotypy na temat obszarów chronionych jako terenów zamkniętych.  

Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wraz z dziećmi i młodzieżą do tego, aby z wykorzystaniem opracowanych w ramach programu materiałów edukacyjnych, poznawali przyrodę swojej okolicę oraz przygotowali projekt uczniowski skierowany do lokalnej społeczności.

Za pomocą poniższych wskazówek pragniemy pokazać, w jaki sposób można zrealizować działania projektowe w Waszych szkołach, informujemy o publikacjach i ich treści oraz o zawartości materiałów edukacyjnych, które powstały w trakcie realizacji programu „Zgodnie z Naturą” w latach 2014-2017.

Wszystkie materiały są bezpłatne i znajdują się na stronie www.natura.ceo.org.pl

Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne stanowią podstawę merytoryczną działań w szkołach oraz mogą służyć jako źródło cennych wskazówek dotyczących przeprowadzenia zajęć w tematyce projektu. Ponad to zawierają gotowe scenariusze, których realizacja może urozmaicić lekcje. Cześć materiałów jest bezpośrednio adresowana do uczniów i uczennic, ma to na celu zwiększenie zaangażowania w realizację projektu.

Scenariusze zajęć lekcyjnych Materiały skierowane do nauczycieli i nauczycielek przyrody oraz biologii, korespondują tematycznie z artykułami zamieszczanymi na stronie programu. Scenariusze dotyczą bioróżnorodności oraz różnych form ochrony obszarowej. Każdy z nich odnosi się do podstawy programowej biologii lub przyrody.

Publikacja „Szkoła zgodna z naturą” dla szkół podstawowych /4-6/ oraz gimnazjów

Publikacja „Scenariusze zajęć terenowych” dla szkół podstawowych /4-6/ oraz gimnazjów

 

Karty pracy Materiały dedykowane uczniom i uczennicom. W kartach pracy poruszone zostały zagadnienia dotyczące ochrony bioróżnorodności, odpowiedzialnego gospodarowania na obszarach cennych przyrodniczo oraz zrównoważonego rozwoju. Materiały stanowią instrukcję realizacji poszczególnych projektów lokalnych.

Artykuły edukacyjne Artykuły dotyczą podstawowych zagadnień związanych z tematyką bioróżnorodności, ochrony przyrody, ekologii, obszarów chronionych, zwłaszcza Natura 2000. Artykuły są materiałem pomocniczym w przeprowadzaniu zajęć dla nauczycieli/nauczycielek.

Materiały multimedialne Materiały dedykowane uczniom i uczennicom szkół podstawowych. Taka forma przekazu ma na celu przekazanie wiedzy dostępnej m.in. w artykułach zamieszczanych na stronie w uproszczonej i schematycznej formie. W tych materiałach wyjaśniono pojęcie różnorodności biologicznej wraz z powodami,  dla których  warto  ją chronić, oraz termin Natura 2000, z genezą powołania  tego typu obszarów. Filmiki pomogą również w określeniu i analizie własnych obszarów chronionych pod kątem specyficznych gatunków na nich występujących.

Plansze edukacyjne i infografiki Zachęcamy do zapoznania się z planszami edukacyjnymi i infografikami dotyczącymi edukacji ekologicznej, w tym zagadnień różnorodność biologicznej, ochrony przyrody oraz naszych nawyków i zachowań mających wpływ na środowisko naturalne. Zapraszamy również do korzystania z kart pracy dla uczniów i uczennic przygotowanych w oparciu o jedną planszę edukacyjną i jedną infografikę.

 

Instrukcja na temat tego, jak zrobić projekt uczniowski z wykorzystaniem propozycji opracowanych w ramach programu „Zgodnie z Naturą” Centrum Edukacji Obywatelskiej znajdują się w „Instrukcji realizacji programu”.

Oto kilka propozycji na działania projektowe w Waszej okolicy:

Zielona inwentaryzacja – edukacyjna gra terenowa Aby uczniowie/nnice dokładnie poznali przyrodnicze walory rejonu mają za zadanie przeprowadzić autorską, edukacyjną grę terenową, której odbiorcami/czyniami będzie społeczność lokalna. To zadanie będzie wymagało od młodzieży sporego zaangażowania. Aby móc je zrealizować muszą stać się specjalistami/kami do spraw lokalnej fauny i flory, stworzyć terenową grę edukacyjną oraz zaprosić do udziału reprezentantów/ki społeczności lokalnej.

Spacery dźwiękowe  Różnorodność okolicy to nie tylko piękne krajobrazy czy zróżnicowanie gatunki roślin i zwierząt, ale również bogactwo dźwięków świata przyrody. W tym projekcie chcemy uwrażliwić uczniów/ennice na rozmaite odgłosy natury. Czy młodzież zna je wszystkie, czy potrafi odróżnić odgłosy leśnej polany od morskiej plaży? Czy zastanawiała się dlaczego lepiej odpoczywa się w spokojnym, naturalnym miejscu niż w centrum miasta? Teraz zespół projektowy będzie miał okazję to zbadać dzięki Spacerom dźwiękowym. Wystarczy dyktafon lub telefon komórkowy, chęci i trochę czasu na odbycie dźwiękowych wypraw.

Szkolne dotleniacze  Celem tego projektu jest zaangażowanie uczniów/ennic w działania wspierające ideę zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie zielonych przestrzeni na terenie szkoły oazy bioróżnorodności. Dzięki stworzeniu zielonych przestrzeni na terenie szkoły uczniowie/nnice zostaną zaangażowani w działania wspierające ideę zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy/niczki mają za zadanie zaprojektować i założyć przyszkolny ogródek mogący służyć jako doskonałe miejsce odpoczynku w czasie przerw lekcyjnych, jak również jako przestrzeń do przeprowadzenia zajęć o tematyce ekologicznej na świeżym powietrzu, bez konieczności opuszczania terenu szkoły. Kluczową kwestią przy doborze roślin do przyszkolnego ogrodu jest to aby uczniowie/nice zwrócili szczególną uwagę na zachowanie różnorodności biologicznej, a dokładnie na to aby w stworzonym ogrodzie dobrze czuły się owady, płazy, ptaki jaki i drobne ssaki.