Partnerzy

Sponsor programu Zgodnie z Naturą


 

Fundusze EOG 

Program Zgodnie z Naturą uzyskał wsparcie finansowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Fundusze EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2009 - 2014). Poprzednia edycja dotyczyła okresu 2004-2009.

Więcej na stronie: www.eeagrants.org

 

Partnerzy merytoryczni


Stowarzyszenie "Ptaki Polskie"

Jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Kluczowymi celami działalności Stowarzyszenia są: ochrona dziko żyjących gatunków i ich siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków, ochrona miejsc cennych i ważnych przyrodniczo, w tym pochodzenia antropogenicznego, odtwarzanie siedlisk oraz populacji dziko żyjących gatunków i szeroko rozumianych zasobów przyrody, badanie, monitorowanie i dokumentowanie stanu przyrody i środowiska naturalnego a także działalność edukacyjna oraz kształtowanie świadomych postaw na rzecz ochrony przyrody.

Więcej na stronie: www.ptakipolskie.pl

 
 

 

 

Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Organizacja pożytku publicznego, jedna z najaktywniejszych organizacji ekologicznych we wschodniej Polsce. Aktywnie walczy o zachowanie miejsc cennych przyrodniczo, podejmuje liczne interwencje oraz działania edukacyjne, skupiając swoją działalność na dolinach Wieprza oraz innych rzek regionu lubelskiego. Towarzystwo prowadzi kampanię "Wieprz - żywa rzeka" oraz projekty z zakresu budowania społecznego poparcia i zaangażowania w ochronę przyrody na nowo tworzonych obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie lubelskim. 

Więcej na stronie: www.ekolublin.pl/tdnicz

`