Artykuły

Podsumowanie z lotu ptaka

E-karta pracy

Bioróżnorodność na co dzień

E-karta pracy

Boróżnorodność warta zachodu

Upływający czas daje dystans niezbędny do oceny naszych działań. Okazuje się że to co straszne może być zabawne. To co uznawaliśmy za totalna porażkę porażką może nie być. Ważne że czas pozwala także na refleksję, na pozbawioną emocji dyskusję nad wspólnymi działaniami.

Ja w grupie - gdzie zmierzam po zakończeniu projektu

Wzmocnienie grupy projektowej

Podsumowanie ewaluacja refleksja w grupie projektowej

Oto kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy projektowej, a zwłaszcza tego, co z zebranym doświadczenie zrobić dalej. Przejdźcie przez te ćwiczenia w grupie, mimo, że w dużej mierze wymagają one refleksji osobistej – skoro wspólnie udało się Wam zrealizować projekt, to z pewnością taka autorefleksja przeprowadzona w grupie pójdzie Wam jak z płatka!

Wspólna praca buduje energię, zapał do pracy oraz wzmacnia kreatywność i zdolności twórcze! Aktywności mają skłonić do podsumowania wiedzy na temat korzyści ze współpracy w grupie, wzmocnić poczucie zespołowości oraz budować samoświadomości każdego z uczniów i uczennic na temat jego/jej indywidualnego wpływu na sukces zespołu. 

Podsumowanie/ewaluacja/refleksja to trzy słowa często używane w trakcie trwania projektu. Być może dla niektórych z Was pojęcia te były wręcz nadużywane. Znamy ich wagę, rozumiemy znaczenie dla grupy i projektu. Jednak przyjrzyjmy się im jeszcze raz. Proponowane przez nas działanie, być może pozwoli na wyciągnięcie wniosków, przeanalizowania trudnych sytuacji i pomoże we wspólnym ich rozwiązaniu. 

Szkoła dla zrównoważonego rozwoju

Turystyka zrównoważona

Szkolne oazy bioróżnorodności

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju różni się od edukacji ekologicznej tym, iż zakłada nie tylko rozwijanie wśród uczniów i uczennic postaw mających na celu poszanowanie środowiska przyrodniczego, ale wskazuje również na szereg innych zagadnień (np. społecznych, ekonomicznych), które mogą wpływać na tempo zmian zachodzących w środowisku.

Turystyka zrównoważona nazywana również turystyką odpowiedzialną, nawiązuje do koncepcji zrównoważonego rozwoju. W jej cele wpisują się działania związane z minimalizowaniem negatywnych skutków presji człowieka na środowisko przyrodnicze oraz ochroną i promowaniem lokalnych wytworów kultury. 

Niezagospodarowane przestrzenie otaczające szkolne mury stanowią bardzo często obszary o wysokim „zielonym” potencjale, którego umiejętne wykorzystanie przyczynić się może w znaczący sposób do zwiększenia ogólnego poziomu bioróżnorodności w danej miejscowości. Poza ekologicznymi aspektami ogródki szkolne posiadają istotny walor edukacyjny oraz rekreacyjny. 

Spacery dźwiękowe

Powalone drzewa - siedliska życia

Pszczoły a bioróżnorodność

Pojęcie krajobrazu dźwiękowego wywodzi się z angielskiego terminu „soundspace” i na chwilę obecną nie doczekało się jednoznacznej definicji. Najogólniej rzec można, że jest to pewien zbiór dźwięków towarzyszących określonej przestrzeni. 

Martwe, próchniejące drewno wbrew pozorom jakie może stwarzać jest ważnym siedliskiem niedostrzeganego na pierwszy rzut oka życia. Jest bardziej żywe niż wtedy kiedy rosło, ponieważ tętni życiem zamieszkujących je organizmów. 

Pod pojęciem różnorodności biologicznej kryje się niesłychane bogactwo i zróżnicowanie form życia występujących na Ziemi. Bioróżnorodność należy chronić, ponieważ każdy jej element jest powiązany z innym i jest od niego zależny. Człowiek również jest częścią tego wielkiego systemu przyrodniczego, bez którego nie mógłby istnieć. 

Jak to z żubrami bywa

Mieszkam na obszarze chronionym

Różnorodność biologiczna

Żubr (Łac. Bison bonasus) jest największym ssakiem Europy, pomimo dużej wagi dochodzącej w przypadku samców niekiedy do 900 kg, żubry potrafią rozpędzać się nawet do 40 km/h, wówczas płoty, ogrodzenia oraz strumienie nie stanowią dla nich żadnej przeszkody. Samica żubra nazywana jest krową, osiąga rozmiary i wagę mniejszą od samców (byków). 

Obszary chronione to tereny o bardzo wysokich walorach przyrodniczych, niezwykle cennych i wyjątkowych w skali całego kraju. Są domem wielu dzikich zwierząt i bogactwem roślinności. Tereny objęte ochroną uważa się za dziedzictwo narodowe, o które należy dbać i które trzeba chronić.

Różnorodność biologiczna bywa nazywana zamiennie bioróżnorodnością. Pod pojęciem tym kryje się całe bogactwo życia na Ziemi, na które składa się świat zwierząt i roślin. Różnorodność biologiczna stanowi przyrodę ożywioną (biocenozę) i jest ścisłe powiązana z określonym siedliskiem, w którym występuje, czyli przyrodą nieożywioną (biotopem). 

Jak i kiedy słuchać ptaków

Marchew, rzodkiewka czy papryka ?

Ptaki miasta - ewolucja ekosystemu miast

Jak przygotować się do wycieczki ornitologicznej? Kiedy i gdzie słuchać ptaków? Co zabrać ze sobą?

Relacja nauczyciela, który wraz ze swoimi podopiecznymi założył przyszkolmy ogród. Sukcesem jest samodzielnie wychodowane warzywa, które można zjeść. 

Spojrzenie na miasto jako na ekosystem, który tak jak inne ekosystemy podlega zmianom wraz z upływem czasu. Prześledzimy historię kilku znanych i popularnych ptaków miejskich. Zobaczymy, kiedy rozpoczęła się ich „kariera” w miastach.

Zrównoważona mobilność

Sprawiedliwy handel

Chrząszcz nie w trzcinie

Nasze codzienne poruszanie się po dużych, ale także tych mniejszych miastach staje się coraz trudniejsze, wolniejsze. Przyczyna jest dość prosta – zbyt wiele osób przemieszcza się z przedmieść do centrum miast własnym autem powodując korki uliczne. 

Decyzje konsumenckie, które podejmujemy każdego dnia wpływają na jakość życia innych ludzi, nie tylko w naszym otoczeniu, ale także po drugiej stronie globu.

Decyzje konsumenckie, które podejmujemy każdego dnia wpływają na jakość życia innych ludzi, nie tylko w naszym otoczeniu, ale także po drugiej stronie globu.

Ptaki na wyciągnięcie ręki

Motyle

Suwerenność żywieniowa

Miasto to nowe, lecz  stabilne miejsce życia licznych gatunków roślin i zwierząt. Co więcej, postępująca urbanizacja sprawia, że coraz więcej „dzikich” gatunków mieszka obok nas. Ptaki nie są tu wyjątkiem. 

Motyle fascynują i zachwycają każdego, kto jest choć odrobinę wrażliwy na przyrodę. Są piękne, widoczne i - przede wszystkim - różnorodne. Co zaskakuje, jeśli tylko trochę dłużej się im przyjrzymy, wtedy okazuje się, że motyle dzienne to nie tylko łatwo rozpoznawalne rusałki, bielinki i pazie, ale dziesiątki innych owadzich form i barw. 

Ilość wyprodukowanego jedzenia na świecie jest w tej chwili wystarczająca, by nakarmić każdą osobę na Ziemi. Dlaczego w takim razie znaczna część populacji na świecie cierpi głód i niedożywienie?

 

 

Zapylacze

Zrównoważony rozwój

Edukacja leśna jako inspiracja dla nauczycieli/ek

Ewolucja to suma małych, często z pozoru nieistotnych zmian owocujących niezwykłymi wynalazkami. Taką rewolucją było zdecydowanie „wymyślenie” zapylania roślin przez owady. Tak powstały rośliny kwiatowe, gwałtownie i bezpowrotnie zmieniając świat. 

Zrównoważony rozwój nie doczekał się ostatecznej, niezmiennej definicji. Różne osoby mówiąc o zrównoważonym rozwoju, kładą nacisk na różne elementy tej koncepcji.

Edukacja, także edukacja dla zrównoważonego rozwoju i edukacja leśna, ulega ciągłym zmianom. Co roku pojawiają się w niej nowe rozwiązania i trendy. Dlatego na las także patrzy się jak na jeden z elementów układanki tworzącej świat.

 

Zwykłe niezwykłe chwasty

Odnawialne źródła energii w Polsce i na świecie

Natura jako inspiracja dla działań artystycznych

Chwasty, czyli rośliny utrudniające nam uprawę rolną i uprawę ogrodów to jak się wydaje temat nudny. Człowiek walczy z chwastami, od kiedy nauczył się uprawiać rolę, a rośliny te wciąż nam towarzyszą. Czy nie jest to wskazówka, iż mają coś niezwykłego, czego nie mają inne pospolite i znane nam rośliny? 

Odnawialne źródła energii (OZE) często są przez polskie władze i społeczeństwo traktowana po macoszemu jako taki mało istotny kwiatek do kożucha, trochę się je rozwija „bo Unia każe”, ale nie widać entuzjazmu i zaangażowania zwłaszcza po stronie władz. Patrzy się na nie z grymasem jak większość osób jedzących mięso patrzy na warzywa: „owszem zdrowe to może, nawet ładne, ale no przecież nie najemy się nimi!”.

Sztuka ziemi to działania artystyczne, których kontekstem, tłem czy też tworzywem jest środowisko naturalne. Działania tego typu często stanowią ingerencję w pejzaż, przekształcają fragment przestrzeni Ziemi lub wykorzystują naturalne procesy (erozja, czynniki atmosferyczne) dla stworzenia działania lub obiektu o charakterze artystycznym.