O programie

Zgodnie z Naturą to ogólnopolski bezpłatny projekt edukacji ekologicznej skierowany do szkół podstawowych (klas 4-6) oraz gimnazjalnych, znajdujących się w rejonach, w których występują różne formy ochrony obszarowej, głównie Natura 2000. Projekt promuje aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, ale jednocześnie łamią stereotypy na temat obszarów chronionych jako terenów zamkniętych. Celem projektu jest zachęcenie uczniów i uczennic do zdobywania wiedzy na temat różnorodności biologicznej i obszarów chronionych oraz szans i zagrożeń z nimi związanych. Proponujemy zespołom uczniowskim, aby wykorzystywały zdobytą wiedzę w praktyce i przeprowadzały projekty skierowane do społeczności lokalnych, dzięki czemu mieszkańcy i mieszkanki oraz lokalne instytucje zdobędą wiedzę o wartości obszaru, w którym żyją oraz korzyściach, jakie mogą czerpać z jego ochrony.

Zapraszamy do współpracy!