Informacje

 

ZGODNIE Z NATURĄ TO:

Bezpłatny projekt edukacji ekologicznej, zrealizowany w latach 2014-2017, skierowany do szkół podstawowych (klas 4-6) oraz gimnazjalnych, znajdujących się w rejonach, w których występują różne formy ochrony obszarowej*, głównie Natura 2000**. Projekt promujący aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, ale jednocześnie łamią stereotypy na temat obszarów chronionych jako terenów zamkniętych.

* Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody do obszarowych form ochrony przyrody zaliczają się: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz obszary Natura 2000
** Obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony siedlisk, które służą ochronie cennych gatunków zwierząt, roślin oraz siedlisk, mogą obejmować część lub całość obszarów objętych innymi formami ochrony przyrody.

 CELEM PROJEKTU ZGODNIE Z NATURĄ TO:

 • Zdobycie wiedzy na temat różnorodności biologicznej i obszarów chronionych oraz szans i zagrożeń z nimi związanych.
 • Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce przez młodzież przeprowadzając projekty skierowane do społeczności lokalnych.
 • Zaproponowanie akcji/działań, dzięki którym mieszkańcy/ki i lokalne instytucje zdobędą wiedzę o wartości obszaru, w którym żyją oraz korzyściach, jakie mogą czerpać z jego ochrony.

 HARMONOGRAM SZCZEGÓŁOWY

 1. Rejestracja zgłoszeń do programu
  22.09.2014 – 19.10.2014
 2. Konferencja otwierająca projekt
  09.12.2014 (Warszawa)
 3. Kurs dla nauczycieli/ek i edukatorów/ek
  26.06.2014 – 30.06.2014
 4. Warsztat tematyczny
  Styczeń 2015 – kwiecień 2016 (W każdej szkole odbywa się jedno spotkanie warsztatowe).
 5. Projekty uczniowskie
  Marzec 2015 – marzec 2016 (Jeden projekt uczniowski w semestrze)
 6. Wizyty konsultantów/ek regionalnych w szkołach
  Maj 2015 – kwiecień 2016


 ZADANIA SZKOŁY W PROJEKCIE

 1. Uczestniczenie przedstawiciela/ki w konferencji otwierającej projekt (nieobowiązkowe).
 2. Uczestnictwo uczniów/ennic ze szkoły w warsztacie (obowiązkowe).
 3. Uczestnictwo w 5-o dniowym szkoleniu dla nauczycieli/ek (nieobowiązkowe).
 4. Przeprowadzenie przynajmniej jednego projektu lokalnego przez uczniów/ennice w semestrze (obowiązkowe).
 5. Przeprowadzenie przynajmniej czterech zajęć edukacyjnych (podczas całego projektu) z wykorzystaniem przygotowanych przez nas materiałów edukacyjnych (obowiązkowe).
 6. Sprawozdanie z podejmowanych działań (obowiązkowe).

 UCZESTNIKOM/CZKOM ZAPEWNIAMY:

 • Konferencję wprowadzającą do projektu;
 • 5-dniowy kurs z zakresu bioróżnorodności i edukacji ekologicznej;
 • Warsztat tematyczny z ekspertami/kami;
 • Spotkania z lokalnym konsultantem/ką, który udzieli merytorycznego wsparcia w realizacji projektów lokalnych;
 • Wsparcie koordynatorek podczas realizacji lokalnych projektów z młodzieży;
 • Materiały edukacyjne (artykuły, scenariusze lekcji, zeszyty ćwiczeń);
 • Zaświadczenia o ukończeniu programu dla nauczycieli/ek oraz uczniów/ennic.

 CZYM SĄ PROJEKTY UCZNIOWSKIE REALIZOWANE W TRAKCIE PROJEKTU:

Projekt jest realizowany przez 3 semestry. Podczas dwóch semestrów (letni 2015 r. oraz zimowy 2015 r.) w szkole grupa uczniów/ennic przeprowadza przynajmniej jeden projekt skierowany do lokalnej społeczności. Działania te uczestnicy/czki wybierają z naszych 9-u propozycji. Szczegółowe informacje na temat tego, jak przeprowadzić projekty lokalne można znaleźć w instrukcji, która pojawi się na naszej stronie w pierwszej połowie października 2014 r. Zarys tematyczny projektów uczniowskich znajdziecie w pliku.