Artykuły Natura 2000

Czym jest Natura 2000

Gdzie szukać informacji

Korzyści i ogranczenia Natura 2000

Natura 2000 stanowi skrót pochodzący od pełnej nazwy Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. Są to specjalne obszary służące ochronie przyrody, których tworzenie jest od roku 1992 obowiązkowe dla wszystkich krajów przynależących do Unii Europejskiej. 

Organem odpowiedzialnym za prawidłowe zarządzanie obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Do jego zadań należy tworzenie, gromadzenie oraz aktualizowanie danych pomocnych w podejmowaniu odpowiednich działań służących ochronie środowiska.

Sieć Natura 2000 została stworzona z myślą o ochronie przyrody. Charakteryzuje się bardzo  nowoczesnym podejściem do zarządzania obszarami chronionymi. Na obszarach tych można podejmować różnego rodzaju aktywności. 

Inicjatywy lokalne

Gospodarka rolna

Mieszkam na obszarze chronionym

Natura 2000 potrafi być niezwykłą inspiracją dla mieszkańców miejscowości położonych w  jej granicach. Dzięki dzieleniu się swoją pasją i wytworami lokalnej działalności przyczyniają się oni do promocji zarówno obszarów Natura 2000, jak również swojego regionu. 

Dominującym krajobrazem w Polsce są obszary wiejskie, którym towarzyszy duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz uprawa ekstensywna. Oznacza to, że gospodarstwa rolne są zazwyczaj małe a rolnictwo opiera się na stosowaniu naturalnych metod uprawy i hodowli bez stosowania szkodliwych nawozów sztucznych i innych środków chemicznych wspomagających pracę rolników. 

Obszary chronione to tereny o bardzo wysokich walorach przyrodniczych, niezwykle cennych i wyjątkowych w skali całego kraju. Są domem wielu dzikich zwierząt i bogactwem roślinności. Tereny objęte ochroną uważa się za dziedzictwo narodowe, o które należy dbać i które trzeba chronić.

 

Jak Natura 2000 chroni przyrodę

 

Ścieżki wiedzy o Natura 2000

 

Metody ochrony przeciwpowodziowej a Natura 2000

Ostoje Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są tworzone we wszystkich państwach Unii Europejskiej dla zachowania terenów o najwyższych walorach przyrodniczych. Powoływane są w celu zachowania różnorodności biologicznej Europy, najrzadszych gatunków oraz ekosystemów charakterystycznych dla danych regionów geograficznych. 

Jedną z ciekawych metod prowadzenia edukacji ekologicznej są ścieżki dydaktyczne. Istotne dla tej formy nauczania jest to, że mogą z niej skorzystać wszyscy w dowolnym, odpowiednim dla siebie czasie. 

Długie odcinki naturalnych dolin rzecznych zostały włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Stanowi to potwierdzenie wysokich wartości przyrodniczych tych terenów. Jednak ich zachowanie wymaga innego podejścia do ochrony przeciwpowodziowej. 

 

Liczne gatunki ptaków  (także) w Naturze 2000

 

Rzeki w Naturze 2000

 

 

W krajach Unii Europejskiej ochroną zostało objętych wiele gatunków ptaków. 

Doliny rzek to niezwykle ciekawy element świata przyrody. Tworzony przez siły natury i człowieka krajobraz często odznacza się bogactwem elementów, które tworzą niezwykłe piękno.