Zrównoważony rozwój - niuanse definicji

Zrównoważony rozwój nie doczekał się ostatecznej, niezmiennej definicji. Różne osoby mówiąc o zrównoważonym rozwoju, kładą nacisk na różne elementy tej koncepcji. Warto zaznaczyć, że istnieją rozmaite tłumaczenia terminu „sustainable development” na język polski. Wielu naukowców podkreśla, że prawidłowe jest określenie „rozwój trwały i zrównoważony”.

Punktem przełomowym w stosowaniu pojęcia „zrównoważony rozwój” w Polsce, było umieszczenie odwołania do zasady zrównoważonego rozwoju w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

„Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.

 

KTÓRE Z PONIŻSZYCH DEFINICJI ZR SĄ CI NAJBLIŻSZE?

Najprościej mówiąc, zrównoważona działalność to taka, którą można kontynuować w możliwej do przewidzenia przyszłości. Ma ona co najmniej trzy wymiary: oznacza, że zasoby naturalne nie są bezzasadnie uszczuplane, nie są produkowane odpady, które znacząco wpływają na ekosystemy, a stabilność społeczna nie jest zachwiana.

Źródło: Lowe, I. (1990) ‘Sustainable development: How do we get there?’ [Zrównoważony rozwój: jak go osiągnąć?], Australian Society, czerwiec, nr 5

 

Zrównoważony rozwój to rozwój, który spełnia potrzeby obecnego pokolenia i nie wpływa na możliwość zaspokojenia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia.

Źródło: Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (1987) Our Common Future [Nasza wspólna przyszłość], Oxford University Press, Oxford.

 

Nadrzędnym celem zrównoważonego rozwoju jest osiągniecie rozsądnego (bez względu na definicję tego słowa) poziomu sprawiedliwie rozłożonego dobrobytu gospodarczego, który można utrzymać przez wiele pokoleń.

Źródło: Goodland, R. i Ledoc, G. (1987) Neoclassical economics and principles of sustainable development [Ekonomia neoklasyczna i zasady zrównoważonego rozwoju], Ecological Modelling, t. 38.

 

Zrównoważony rozwój oznacza chęć racjonalnego podejścia do polityki gospodarczej, okazanie szacunku przyszłym pokoleniom przez włączenie zasad ochrony środowiska do procesu decyzyjnego oraz stopniowe angażowanie w ten proces wszystkich zainteresowanych stron.

Źródło: Barboza, N. (2000) Educating for a sustainable future: Africa in action [Edukacja dla zrównoważonej przyszłości: Afryka w akcji], Prospects, 30(1), s. 71-85.

 

Zrównoważony rozwój oznacza:

• zapewnienie samowystarczalnych rozwiązań korzystnie wpływających na wydajność i jakość życia wspólnot i społeczeństw;

• zapewnienie, że procesy produkcyjne nie wykorzystują nadmiernie zasobów naturalnych ani nie obniżają jakości środowiska naturalnego, czego skutkiem jest ograniczenie możliwości ubogich, obecnych oraz przyszłych pokoleń; oraz

• zapewnienie, że ludziom przysługują podstawowe prawa człowieka i wolności pozwalające na uczestniczenie w życiu społeczeństw.

Źródło: Singh, N. i Titi, V. (1995) Empowerment: Towards Sustainable Development [Empowerment: na drodze do zrównoważonego rozwoju], Zed Books, Londyn, s. 8.

 

Autorka: Alexandra Sulżyńska